✅ Безплатно връщане до 7 дни с готова товарителница в пратката 📦 Безплатна доставка на всички поръчки над 70лв
Кошница 0

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ (COOKIES)

РАЗДЕЛ 1 - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

(1) www.skritovskrina.com e собственост на Неотерик ЕООД (наричано по-долу за краткост „Дружеството“), със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Младост 3 бл.373, вписано в Търговския регистър с ЕИК 203706354, с телефон за контакт: 0882 35 35 45, имейл: info@skritovskrina.com. и с основен предмет на дейност: търговия с дрехи и аксесоари втора употреба.

(2) Дружеството е администратор на лични данни, като обработва лични данни във връзка със своята дейност и само определя целите и средствата за обработването им.

(3) Настоящата политика за защита на личните данни и за използването набисквитки („Политиката“) предоставя информация за личните данни, които Дружеството обработва и за условията и реда, по който физическите лица, чиито лични данни се обработват, упражняват правата си.

(4) За целите на настоящата Политика:

1. „лични данни" означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

2. „обработване" означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

3. „ограничаване на обработването" означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще;

4. „псевдонимизация" означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано;

5. „регистър с лични данни" означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип;

6. „администратор" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

7. „обработващ лични данни" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

8. „получател" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели"; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

9. „трета страна" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

10. „съгласие на субекта на данните" означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

11. „нарушение на сигурността на лични данни" означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;

12. „надзорен орган" означава независим публичен орган, създаден от държава членка съгласно член 51 от Общия регламент относно защитата на данните.

(5) Принципите, свързани с обработването на личните данни са:

1. принцип на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност на обработването на лични данни - събирането на лични данни трябва да бъде в рамките на необходимото. Информацията се събира по законен и обективен начин;

2. принцип на свеждане на данните до минимум, както и на ограничение на целите и съхранението – личните данни не трябва да се използват за цели, различни от тези, за които са били събирани, освен със съгласието на лицето или в случаите, изрично предвидени в закона. Личните данни трябва да се съхраняват за период не по-дълъг от необходимото за целите за които се обработват личните данни;

3. принцип на точност – личните данни трябва да са прецизни, точни, пълни и актуални, доколкото това е необходимо за целите, за които се обработват;

4. принцип на цялостност и поверителност – личните данни трябва да се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобрано обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

 

РАЗДЕЛ 2 - КАКВО ПРАВИМ С ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Личните данни на клиентите-физически лица на електронния магазин на Дружеството www.skritovskrina.com се обработват в регистър „Клиенти“ и регистър „Продавачи”. 

(1) За Регистър "Клиенти" 
личните данни се обработват и съхраняват на електронен носител. Ние събираме лични данни:

1. Когато закупите нещо от www.skritovskrina.com, като част от процеса на покупко-продажба, ние събираме личните Ви данни, които ни предоставяте, като Вашето име, адрес, телефон и имейл адрес.

2. Когато разглеждате онлайн магазина, ние също така автоматично получаваме IP адреса на Вашия компютър, което ни предоставя информация за Вашия браузър и операционна система.

3. Когато се абонирате за нашия бюлетин като ни предоставите имейл адреса си, ние го използваме, за да Ви изпращаме имейли за електронния магазин, нови продукти и текущи промоции.

4. Когато искате да върнете закупена стока, Вие ни предосавяте Вашият IBAN, за да можем да Ви върнем парите за върнатата стока.

(2) За Регистър "Продавачи" личните данни се обработват и съхраняват на хартиен носител. Ние събираме лични данни:

1. Когато предлагате за продажба на Дружеството свои собствени артикули. Ние събираме личните Ви данни като име, ЕГН, адрес, телефон и иемйл и обработваме тези данни на правно основание, в изпълнение на задължения на Дружеството, произтичащи от нормативен акт, а именно: Закон за счетоводството, Закон за данъка върху доходите на физическите лица и Закон за корпоративното подоходно облагане.

 

РАЗДЕЛ 3 - СЪГЛАСИЕ
(1) Набирайки личните си данни собственоръчно в електронния магазин, за да завършите поръчката си, да потвърдите, че Вие сте собственикът на Вашата кредитна или дебитна карта, да изразите желанието си да върнете  закупена стока или да се абонирате за нашия бюлетин, Вие ​​се съгласявате с това Дружеството да събере и да използвате личните Ви данни за горепосочените конкретни цели. Личните данни като име, телефон, адрес и имейл се обработват с цел и на основание изпълнение на договора от разстояние, сключен между Дружеството и потребителя и на основание Закона за счетоводството, Закона за защита на потребителите, както и за целите на сключването на същия. 

(2) Личните данни като име, имейл адрес и IP адрес също така се обработват с цел маркетингови дейности, на основание законен интерес на Дружеството и само след предоставянето на Вашето изрично съгласие за обработка с цел маркетингови дейности. Това съгласие се предоставя в електронна форма чрез отбелязване в началната страница на сайта на Дружеството, в профила на потребителя или в меню „Моите лични данни“, което ще намерите в най-долния ляв ъгъл на електронния магазин. Съгласието, предоставено по реда на тази разпоредба можете да оттеглите по всяко едно време като използвате менюто "Моите лични данни" или като кликнете на "Вход" в горния десен ъгъл на електронния магазин, за да влезнете в личния си профил, където в менюто „Достъп до личните ми данни“ ще можете да оттеглите съгласието си.

(3) При предоставено съгласие от потребител за обработка на личните му данни с цел маркетингови дейности, потребителят се съгласява данните, посочени по-горе да се обработват с цел предлагане на стоки и услуги на потребителя по имейл и/или чрез бюлетин, изпращан по имейл, допитване с цел проучване относно предлаганите стоки, както и за извършването на бизнес анализи, проследяване поведението на потребителите, предпочитанията на последните, както и реклама.


РАЗДЕЛ 4 - КАК СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
(1) Личните данни, които събираме за Регистър "Купувачи"  - име, фамилия, адрес, телефон и имейл, се набират от самите потребители в специално разработен софтуер за поръчки, собственост на Shopify International Ltd, Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ireland и се съхраняват в електронен вариант в сървъри, собственост на Shopify, находящи се в САЩ и в Канада при спазване на изискванията на приложимото в ЕС законодателство по отношение на защитата на личните данни и на споразумението „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ”. Данните се съхраняват за срок от 10 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на съответното правоотношение, на основание чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството. След изтичане на срока за съхранение и при положение, че няма документи, подлежащи на предаване в Държавния архив, всички носители на данни от регистъра се унищожават чрез подходящ метод, вкл. и изтриване на резервните електронни копия.

(2) Личните данни, които събираме за Регистър "Продавачи" - име, фамилия, ЕГН, адрес и IBAN, се набират от самите продавачи в специално разработен софтуер на сайта на Дружеството, след което се прехвърлят и се съхраняват на хартиен носител в архив, находящ се в гр. София, Република България. Данните се съхраняват за срок от 10 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на съответното правоотношение, на основание чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството. След изтичане на срока за съхранение и при положение, че няма документи, подлежащи на предаване в Държавния архив, всички носители на данни от регистъра се унищожават чрез подходщя метод. Дружеството възлага обработването на личните данни по т. (2) от Раздел 4 на лица, назначени по трудово правоотношение. Правата и задълженията на лицата, обработващи данните, се посочват в съответната длъжностна характеристика.

 

РАЗДЕЛ 5 - ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТА СТРАНА
(1) Дружеството възлага обработването на личните данни посочени в Раздел 2, (1) на „Спиди“ АД с ЕИК 131371780 - дружество, предоставящо куриерски услгуги  за доставка на изпратени от продавачи стоки, по силата на Договор, сключен между "Неотерик" ООД и "Спиди" АД. 

(3) Ние не продаваме, заемаме или предоставяме на трети страни списъците с данни на нашите потребители и клиенти, освен когато това не е в разрез със закона; свързано със защита живота и здравето на физическото лице, за което се отнасят; в изпълнение на задача в защита на обществен интерес.

 

РАЗДЕЛ 4 - ПЛАЩАНЕ
Всички електронни плащания с карти в електронния магазин са сигурни, тъй като сайтът поддържа SSL (secure socket layer) protocol. www.skritovskrina.com организира плащанията си  в съответствие със стандарта за сигурност на данните при картови разплащатия (PCI DSS). Дружеството няма достъп до картови данни, както и до автентикационните данни при разплащане с кредитна или дебитна карта и по никакъв начин не ги регистрира или съхранява.


РАЗДЕЛ 5 - БИСКВИТКИ (COOKIES)
(1) Маркетинговите дейности, свързани с анализ на поведението на потребителите и реклама при предоставено съгласие по т. (2) от Раздел 3 се извършват и чрез обработка на данни за активността на потребителя през съответния браузър чрез т.нар. бисквитки (cookies) или рекламни банери:

1. събития, свързани с активността на сайта на Дружеството (брой видяни страници на сайта, прегледани продукти на сайта, търсенията на сайта на Дружеството);

2. информация, свързана с устройството на потребителя (тип на устройството, операционна система и версия);

3. приблизително местоположение, извлечено от IP адреса.

(2) Дейностите по т. (1) се осъществяват чрез т. нар. „бисквитки“, които се използват от Дружеството или от трети страни-партньори на Дружеството. Бисквитките са малки пакети информация, изпращани от страниците на уеб сайта към браузера на потребител и се съхраняват на неговото устройство.

(3) За обработката на данните по т. (1) чрез бисквитки и рекламни банери потребителят трябва да предостави изричното си съгласие за използването на бисквитки по реда на т. (2) от Раздел 3 от настоящата Политика. 

(4) По-надолу сме изброили бисквитките, които използваме, за да можете да изберете дали искате да се откажете от тях или не.
1.  _session_id - Позволява ни да съхраняваме информация за Вашата онлайн сесия (референт, landing page и т.н.).
2.  _shopify_visit - нe съхранява данни, следи броя на уникалните посещения на сайта
3.  _shopify_uniq - следи броя на посещенията в сайта на всеки един клиент. Пази информация за съдържанието на Вашата кошница.
4.  _secure_session_id
5. storefront_digest - Определя дали посетителят има достъп да сайта, в случай, че сайтът е защитен с парола.

(5) Функционалните бисквитки позволяват да се запазят предпочитанията на потребителите и показват поведението на потребителите на сайта. Тези бисквитки спестяват време и усилия при пазаруването на сайта на Дружеството и се съхраняват временно на устройството на потребителя. Фунционалните бисквитките се използват от Дружеството и за да се анализира поведението на потребителите на сайта и как потребителите го използват. Това позволява на Дружеството да персонализира предлаганото съдържание и бързо да идентифицира и отстранява различни проблеми.

Функционални бисквитки, които Дружеството използва, са на следните партньори:

1. Google Analytics  услуга за уеб анализ, предлагана от Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, което използва бисквитки, запаметени на компютъра на потребителя, за да направи възможен анализа на използването на сайта от потребителите. Информацията за използването на този сайт, придобита чрез бисквитки, се предава и съхранява от Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (обработващ данните) на сървъри, разположени в САЩ. Данните, които достигат до Google Analytics са псевдонимизирани на електронната платформа на дружеството. По силата на договорното си правоотношение с Google LLC. Дружеството му възлага да използва тази информация, за да оцени използването на сайта, за съставяне на уеб-активности и предоставяне на оператора на сайта на други услуги, свързани с използването на сайта и използването на интернет към сайта на Дружеството. Google LLC. няма да свързва IP адреса, изпратен от браузъра на потребителя чрез Google Analytics с други данни, съхранявани от Google LLC. Google LLC обработва данните при спазване на изискванията на приложимото в ЕС законодателство по отношение на защитата на личните данни и на споразумението „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ”.

2. Google AdWords  услуга за ремаркетинг и поведенческо насочване, преодставена от Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. С тази услуга рекламната дейност на Дружеството се свързва с рекламната мрежа AdWords посредством „бисквитки“. Информацията за използването на сайта на Дружеството, придобита чрез бисквитки, се предава и съхранява от Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (обработващ данните) на сървъри, разположени в САЩ. Google LLC обработва данните при спазване на изискванията на приложимото в ЕС законодателство по отношение на защитата на личните данни и на споразумението „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ”.

3. Facebook и Instagram - това приложение използва Social Plugins („Plugins“) на социалната мрежа facebook.com и instragam.com, която се поддържа от Facebook Inc., Menlo Park, California, USA. („Facebook“). Plugins се разпознават по логата на Facebook (бяло „f“ на син фон или „вдигнат нагоре палец“) или биват  отличени с „Facebook Social Plugin”.

При влизане на потребител в дадена уеб страница, неговият браузър веднага ще направи директна връзка със сървърите на Facebook. Съдържанието на този Plugin ще бъде предадено директно от Facebook към браузъра на потребителя, който ще го свърже с интернет страницата.

Чрез свързването с тези Plugins Facebook получава информация, че съответната страница на Дружеството или платформа е била посетена. Ако потребител е влязъл в профила си във Facebook, Facebook може да причисли това посещение към неговия профил. Ако потребител си взаимодейства с тези Plugins (напр. натиснете бутона „Харесвам“ или напишете коментар), съответната информация веднага ще бъде прехвърлена от неговия браузър към Facebook и ще бъде запаметена там. Ако потребителят не е регистриран във Facebook, пак има възможност Facebook да разбере неговия IP адрес и да го запамети.

Тези Plugins на Facebook могат да бъдат прикрепени от операторите на сайтове върху собствените интернет страници или платформи. С едно кликване върху тези Plugins регистрираните във Facebook потребители могат автоматично да оставят съобщение в техния Facebook профил, че харесват информацията от линковете на оператора на сайта. Свързаният с Facebook Plugin „си комуникира“ текущо с Facebook и при посещение на интернет страницата изпраща данните на Facebook – дори и ако потребителят не е кликнал на Plugins.

Чрез така наречената iFrame-връзка браузърът зарежда освен стартираната страница и една допълнителна по-малка „страница в страницата“, която съдържа съответния Plugin. В случай на Plugin принадлежащ на Facebook тази iFrame-връзка или изходният текст изхожда напълно от Facebook и не може да бъде контролиран или обработван от Дружеството.

Ако потребителят не е логнат във Facebook или изобщо не е регистриран там, пак му се поставя „бисквитка“, която не може да бъде разпозната, и е валидна две години.

Ако браузърът по-късно отново се свърже със сървъра на социалната мрежа, „бисквитката“ се прехвърля и може да спомогне за създаването на профил. При потребители, които се регистрират в последствие, също е възможна връзка с информацията, съдържаща се в „бисквитката“.

Ако потребителят е логнат в текущата сесия във Facebook, се предава информация както за страницата, така и за „бисквитката“ – при това е възможно тази информация за идентификация на сесията да бъде причислена към съответния акаунт.

Относно информация за правата и възможностите за настройка за защита на личните данни, потребителят следва да се обърне към Facebook Inc. или да следва инструкциите за защита на личните данни на Facebook на следния адрес: https://www.facebook.com/policy.php#http://www.facebook.com/policy.php.

С Add-ons потребителят може да блокира Facebook-Social-Plugins за вашия браузър, като използвате например „Facebook Blocker”. Facebook Inc. обработва данните при спазване на изискванията на приложимото в ЕС законодателство по отношение на защитата на личните данни и на споразумението „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ”


РАЗДЕЛ 6 - ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ И РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО ИМ
(1) Субектите на лични данни имат следните права относно техните лични данни:

1. право на достъп;

2. право на коригиране;

3. право на преносимост на данните;

4. право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);

5. право да се иска ограничаване на обработването;

6. право на възражение срещу обрабтоването на лични данни;

7. право на субекта да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

(2) Всяко едно физическо лице, субект на лични данни, има право да получи информация за администратора на лични данни, както и за обработването на личните му данни. Тази информация включва:

1. данни, идентифициращи администратора, както и негови координати за връзка, включително координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните;

2. целите и правното основание за обработването;

3. получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива;

4. намерението на администратора да предаде личните данни на трета страна (когато е приложимо);

5. срока на съхранение на личните данни;

6. съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането (ако има такова);

7. информация за всички права, които субектът има;

8. правото на жалба до надзорния орган.

(3) Гореспоменатата информация по т. (2) не се предоставя, ако субектът на данни вече разполага с нея.

(4) При отправяне  на искане за информация от субект на данни по реда на т. (2), Дружеството извършва необходимата проверка и предоставя отговор с изискуемата информация в срок до 30 (тридесет) дни от датата на получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията от определено лице. Дружеството информира лицето за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето. Искането съдържа идентификация на лицето (три имена и ЕГН за български граждани, а за всички останали лица- граждани на други държави-членки на ЕС – имена и дата на раждане), описание на искането, предпочитана форма за предоставяне достъпа до лични данни, подпис, дата, имейл, адрес за кореспонденцията и пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице. Дружеството  не е задължено да отговори на искане, в случай че не е в състояние да идентифицира субекта на данните. Искането се завежда в отделен входящ регистър на Дружеството и може да бъде подадено по един от следните начини: а) по електронен път на следния имейл: info@skritovskrina.com, б) на място в магазина на Дружеството, находящ се в гр. София, Младост 2 бл. 243, срещу РУМ

(5) Информацията по т. (2) се предоставя в едно копие на субекта на данни безплатно. За допълнителни копия, поискани от субекта на данни или при прекомерни искания на субекта, особено поради своята повторяемост, Дружеството може да наложи разумна такса в размер на направените административни разходи.

(6) При предоставяне на копие от лични данни Дружеството не може да разкрива следните категории данни:

1. лични данни на трети лица, освен ако същите не са изразичли изричното си съгласие за това;

2. данни, които представляват търговска тайна, интелектулана собственост или конфиденциана информация;

3. друга информация, която е защитена, съгласно приложимото законодателство.

(7) Основателността и прекомерността на дадено искане се преценява отделно за всеки случай от Дружеството.

(8) При отказ за предоставяне на достъп до лични данни Дружеството аргументира отказа си и ифнормира субекта на данни за правото му да подаде жалба до надзорния орган.

(9) Субектите на данни могат да поискат личните им данни, обработвани от Дружеството, да бъдат коригирани в случай, че последните са неточни или непълни.

(10) При удовлетворено искане за коригиране на лични данни Дружеството уведомява получателите на данни, на които са били разкрити такива.

(3) Правото по т. (9) се упражнява чрез отправяне на искане по реда на т. (4) от Раздел 6.

(11) Всяко едно физическо лице, субект на лични данни, има право да поиска изтриване на данните си, т.нар. „право да бъдеш забравен“, ако е налице едно от следните условия:

1. личните данни на лицето повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

2. субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няам друго правно основание за обработването;

3. субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

4. личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

5. личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо администратора;

6. личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за дететето.

(12) Правото по т.(11) се упражнява чрез отправяне на искане по реда на т. (4) от Раздел 6.

(13) Всяко едно физическо лице, субект на лични данни, има право да ограничи обработването на личните си данни от администратора, но за целта са необходими конкретни условия, сред които:

1. точността на личните данни се оспорва от субекта на данни;

2. обработването е неправомерно, но субекттът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

3. администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

4. субектът на данните е възразил срещу обрабoтването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

(14) В случаите по т. (13) - 1 ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни.

(15) Правото по (13) - 1 се упражнява чрез отправяне на искане по реда на
т. (4) от Раздел 6.

(16)  Всяко физическо лице, субект на лични данни, има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има право да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.

(17) Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

(18) Правото по (16) се упражнява чрез отправяне на искане по реда на т. (4) от Раздел 6.

(19) Субектът на данните има право да възрази срещу обработване на негови лични данни от Дружеството ако данните се обработват на едно от следните основания:

1. обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;

2. обработването е необходимо за цели, свързани с легитимните интереси на Дружеството или на трета страна;

3. обработването на данни включва профилиране.

(20) Администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(21) Всяко физическо лице, субект на лични данни, има право да бъде уведомено, а Дружеството е задължено да уведоми субекта  в случай на нарушение на сигурността на личните му данни и когато има вероятност това нарушение да породи висок риск за правата и свободите на субекта на данни.

(22) Уведомяването по т. (21) следва да бъде извършено без ненужно забавяне след откриването му и да съдържа описание на естеството на нарушението на сигурността на личните данни, като се посочват естеството на нарушението, име и координати за връзка с длъжностното лице по защита на данните, последиците от нарушението и предприетите мерки от Дружеството за справяне с нарушението и за намаляване на евентуалните неблагоприятните последици.

(23) В случай на нарушаване на правата Ви или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, адрес: 1592 гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg


РАЗДЕЛ 7 - ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Запазваме си правото да променяме Политиката за лични данни по всяко време. Всички промени влизат в сила незабавно след тяхното публикуване на сайта. Ако направим съществени промени в тази политика, ние ще Ви уведомим тук, че сайтът е бил актуализиран, така че да сте наясно каква информация събираме, как я използваме и при какви обстоятелства, ако има такива, я разкриваме.

Liquid error (layout/theme line 382): Could not find asset snippets/spurit_uev-theme-snippet.liquid